Dana 12. siječnja 2015. godine u Međimurskim vodama potpisan je Sporazum za rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu. Postupak odabira izvoditelja za rekonstrukciju i modernizaciju uređaja za pročišćavanje u Čakovcu je završen, a odabrani ponuditelj je zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom Končar-inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb (ostali članovi zajednice ponuditelja su: Hidroinženjering d.o.o., Ljubljana i Palir d.o.o., Zagreb).

20150113_1

Vrijednost radova iznosi 48.232.607,73 kn (bez PDV-a).

Predmetnim Sporazumom obuhvaćeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji uređaja za pročišćavanje u Čakovcu, a sastoje se od slijedećih aktivnosti:

Postojeći uređaj za pročišćavanje je izgrađen za kapacitet od 91000 ES (ekvivalent stanovnika), a u punom pogonu je od 1999. godine. Projektiran je i izveden kao mehaničko-biološki uređaj, za postizanje drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda. Obzirom na postavljene nove zahtjeve u pogledu graničnih vrijednosti (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda – NN 80/2013), te definiranjem osjetljivosti područja (Odluka o određivanju osjetljivih područja – NN 81/2010), prijamnik za pročišćene otpadne vode s uređaja za pročišćavanje u Čakovcu, vodotok Trnava je svrstan u osjetljivo područje. Za osjetljivo područje i za pripadnu veličinu aglomeracije (za više od 10000 ES) propisan je treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda (uključivo uklanjanje dušika i fosfora).

Predviđenom rekonstrukcijom se ukupni kapacitet uređaja smanjuje na 75000 ES obzirom da je u posljednjih 15-ak godina došlo do značajnog smanjenja opterećenja od industrije, ali i uz uvažavanje činjenice da se predviđa priključenje novih korisnika u odnosu na sadašnje stanje priključenosti, te određeni porast opterećenja tijekom projektnog perioda od slijedećih 30-ak godina. Uz smanjenje kapaciteta predviđeno je povećanje efikasnosti pročišćavanja na treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, te kompletna modernizacija postojećih građevina i opreme, a sve prema uvjetima ugovora sukladno FIDIC pravilima (žuta knjiga).

Na taj način će rekonstruirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Čakovcu u cijelosti biti usklađen s standardima pročišćavanja otpadnih voda prema EU Direktivi o pročišćavanju otpadnih voda – Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EC.

Rok za izvršenje radova je 42 mjeseca, a počinje teći od dana potpisa Sporazuma (uključujući i razdoblje za otklanjanje nedostataka).

20150113_2
20150113_3

Skip to content