Novosti

Javni oglas

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekata: a) – izgradnja razdjelnog kanalizacijskog sustava naselja Štrigova –

Javni oglas

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnje odvodnog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Podturen

Oglas o prodaji vozila i agregata

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10 objavljuju PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA I DIZEL AGREGATA PRIKUPLJANJEM PONUDA PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA Vrsta vozila, marka i

Javni oglas – osnivanje prava služnosti

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnje odvodnog sustava sanitarnih otpadnih voda naselja Općine Podturen

Javni oglas – osnivanje prava služnosti

Međimurske vode d.o.o., u suradnji sa Hrvatskim vodama, a u interesu Republike Hrvatske, prilaze realizaciji projekta izgradnja kanalizacijske mreže razdjelnog tipa odvodnje u naseljima Mala

Upitnik o zadovoljstvu korisnika

Poštovani korisnici sustava vodoopskrbe i odvodnje! Međimurske vode d.o.o. vlastitim znanjem i djelovanjem kontinuirano osiguravaju svim sadašnjim i novim korisnicima pitku vodu u javnoj vodoopskrbi,

OBAVIJEST o neradnom danu 31.12.2020.

Poštovani korisnici vodnih usluga! Dana 31.12.2020. godine (četvrtak) dan je kolektivnog godišnjeg odmora za radnike Međimurskih voda. Blagajna i Odnosi s korisnicima u prizemlju naše

OBAVIJEST POTROŠAČIMA VODE

Obavijest potrošačima vode u naseljima Cirkovljan, Hemuševec, Draškovec, Oporovec, Čukovec, Donji Mihaljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. U petak 18. prosinca 2020.

Obilazak gradilišta na aglomeraciji Donja Dubrava

Prilikom posjeta gradilištima na Aglomeraciji Donja Dubrava, predstavnici medija i Međimurskih voda obišli su radove u Cirkovljanu, Donjoj Dubravi, Donjem Vidovcu i Kotoribi. Projekt izgradnje

Javni oglas

Za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Dekanovec u sklopu aglomeracije Podturen izdana je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000019, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010 od 12. studenoga 2019. godine po

Skip to content