Obavijest o početku naplate javne odvodnje za naselja Aglomeracije Mursko Središće i Aglomeracije Donja Dubrava

Međimurske vode d.o.o. obavještavaju cijenjene korisnike vodnih usluga s područja naselja koja pripadaju u Aglomeraciju Mursko Središće te Aglomeraciju Donja Dubrava, o početku naplate usluge javne odvodnje:

AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE

naseljeDatum završetka javnog sustava odvodnjePočetak naplate
Peklenica06.09.2023.01.01.2024.
Čestijanec, Jurovec i Lapšina02.10.2023.01.01.2024.
Mursko Središće i Sitnice18.10.2023.01.01.2024.
Selnica30.10.2023.01.01.2024.
Sveti Martin na Muri, Brezovec, Žabnik, Vrhovljan, Marof i Hlapičina13.11.2023.01.02.2024.
Vratišinec27.11.2023.01.02.2024.
Gornji Kraljevec11.12.2023.01.03.2024.

AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA

naseljeDatum završetka javnog sustava odvodnjePočetak naplate
Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Čukovec i Oporovec27.9.2023.01.01.2024.
Donji Mihaljevec i Sveta Marija20.9.202301.01.2024.
Donja Dubrava13.9.2023.01.01.2024.
Donji Vidovec15.9.2023.01.01.2024.
Kotoriba10.11.2023.01.02.2024.

Važno je naglasiti da će se od 01.01.2024. početi naplaćivati samo usluga odvodnje otpadnih voda, dok će se usluga pročišćavanja otpadnih voda naplaćivati kasnije odnosno prvi dan u mjesecu računajući od dana izdavanja uporabne dozvole za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće ili Donja Dubrava. Obzirom da su Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda trenutno u pokusnom radu, sve do završetka pokusnog rada i dobivanja uporabne dozvole te početka redovnog rada, usluga pročišćavanja otpadnih voda neće se naplaćivati.

O početku naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda, korisnici će biti pravodobno obavješteni.  

Datumi početka naplate određeni su sukladno odredbama ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja te sukladno datumu završetka javnog sustava odvodnje u pojedinom naselju.

Odredbama Ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja, koji su sklapani počevši od 2018. godine, u člancima 5. i 6. reguliran je dan početka korištenja usluge javne odvodnje i naplate te dan početka korištenja usluge pročišćavanja otpadnih voda i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda. Članci 5. i 6. glase:  

Dan početka korištenja komunalne usluge javne odvodnje, a kojim danom potpisnik ovog Ugovora postaje obveznik plaćanja navedene vodne usluge, je prvi dan u mjesecu nakon isteka 2 mjeseca računajući od obavijesti isporučitelja vodnih usluga da je sustav odvodnje završen i to bez obzira da li je korisnik vodnih usluga/potrošač svoju nekretninu iz članka 2. ovog Ugovora priključio na sustav javne odvodnje ili ne.

Istim danom isporučitelj vodnih usluga se obvezuje potrošaču u redovnim okolnostima pružati sigurnu i kvalitetnu odvodnju putem javnog sustava odvodnje.

Dan početka korištenja komunalne usluge pročišćavanja otpadnih voda, a kojim danom potpisnik ovog Ugovora  postaje obveznik plaćanja navedene vodne usluge, je prvi dan u mjesecu računajući od dana izdavanja uporabne dozvole za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i to bez obzira da li je korisnik vodnih usluga/potrošač svoju nekretninu iz članka 2. ovog Ugovora priključio na sustav javne odvodnje ili ne.

Istim danom isporučitelj vodnih usluga se obvezuje potrošaču u redovnim okolnostima pružati sigurnu i kvalitetnu uslugu pročišćavanja otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje, čime se štiti zdravlje ljudi, okoliš i sprječava zagađenje podzemnih voda.

Nadalje, isporučitelj vodnih usluga će početi naplaćivati uslugu javne odvodnje bez obzira da li su korisnici izvršili priključenje svojih nekretnina na javni sustav odvodnje ili ne, protekom roka od 2 mjeseca računajući od završetka sustava odvodnje odnosno naplata počinje prvog dana u mjesecu nakon proteka roka od 2 mjeseca od obaveze na priključenje. Ukoliko se kontrolnim pregledima koji će se vršiti po završetku investicije utvrdi da određeni broj nekretnina i nadalje nije priključen, vodni redar će postupiti u skladu sa svojim ovlastima, nalogom da se izvrši priključenje na javni sustav odvodnje odnosno da se sve dosadašnje građevine za prikupljanje otpadnih voda (sabirne, septičke jame ) moraju staviti izvan funkcije te da se zabranjuje spajanje oborinskih voda na izgrađeni kanalizacijski priključak.

Cjenik vodnih usluga sa iznosima koji će se obračunavati kada se uz odvodnju počne naplaćivati i pročišćavanje otpadnih voda, nalazi se na https://medjimurske-vode.hr/cjenik-vodnih-usluga-za-vasu-opcinu-grad/

Skip to content