Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Radovi na izgradnji kanalizacije naselja Štrigova, Evidencijski broj nabave M-40/2023

Projekti kanalizacija Štrigova

Troškovnik Štrigova

Dokumentacija o nabavi Štrigova

Poziv na prethodno savjetovanje

Skip to content