Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec, kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Rekonstrukcija vodovodnih mreža u koridoru prometnica pod nadležnosti ŽUC-a, J-102/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Skip to content