VODITELJ/ICA PROJEKATA – PRIPRAVNIK/CA

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

VODITELJ/ICA PROJEKATA – PRIPRAVNIK/CA  – 1 izvršitelj/ica

Obrazovanje: iz područja arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer (najmanje 300 ECTS bodova),

Radno iskustvo: nije potrebno, pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koji se školovala, bez obzira na radno iskustvo/staž osiguranja stečeno na nekim drugim poslovima

Znanje stranog jezika: engleski ili njemački jezik

Informatička znanja: poznavanje rada u AutoCAD i MS Office

Vozačka dozvola: B kategorija

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci – pripravništvo, po proteku pripravničkog staža, mogućnost zaposlenja na neodređeno. Probni rok: 6 mjeseci

Rad se obavlja na području Međimurske županije

Opis poslova i radnih zadataka:

  • vodi projekte izgradnje vodovoda, kanalizacije, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od faze pripreme do provedbe tj. izgradnje i predaje istih na upravljanje i održavanje, provedba operativnih poslova investicijskog projekta u fazi pripreme projekta, pribavljanje svih potrebnih akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te za izdavanje akata za građenje, kontrola, ovjera i preuzimanje izrađene projektne dokumentacije, kompletiranje projekta sa svom potrebnom dokumentacijom u svrhu ishođenja pripadnih akata (lokacijska/građevinska dozvola), sudjelovanje u procesima rješavanja imovinsko-pravnih poslova za potrebe investicijskih projekata, 
  • priprema projekt za financiranje u smislu pripreme troškovnika, plana i analiza troškova, aplikacije na EU fondove, dokumentacije za javnu nabavu i kontrolu kalkulacija i ponuda za potrebe provedbe postupaka nadmetanja za nabavu radova, roba i usluga, sudjeluje u ugovaranju s ciljem optimizacije troškova koji bi se mogli pojaviti u fazi provedbe projekta i proaktivno se zalaže za ugovaranje svih potrebnih radova za završetak projekta
  • provodi projekt sukladno ugovoru o financiranju i ugovoru o izvođenju radova, vodi brigu o trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini i u ime investitora vrši kontrolu građevne knjige, situacija, proračuna razlika u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja
  • prati održavanje ugovorenih rokova, te kontrola stanja na gradilištu uključivo i stanje strojeva i vozila kao i ljudskih resursa-raspoloživost i odgovarajuća kvalifikacijska struktura, a sve prema operativnom planu
  • prati kvalitetu radova, preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih i tekućih ispitivanja, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka
  • obilazi gradilišta i vrši koordinaciju svih sudionika gradnje za uspješan završetak projekta i koordinaciju stručnih odjela Društva, vrši kontrolu i ovjeru situacija za izvršene radove, priprema i provjera dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna, identificira potrebne dodatne radove ili financijska sredstva za uspješnu provedbu projekta, vodi projekt do izdavanja uporabne dozvole i predaje istog na upravljanje
  • priprema izvještaje o napretku projekta, kontrolira financijske izvještaje i povlačenje sredstava, sudjeluje u administrativnoj kontroli projekta nadležne institucije i provjere na terenu, dostavlja potrebna izvješća
  • odgovorno vodi projekt s tehničkog, financijskog i pravnog aspekta i u tu svrhu uključuje i koordinira rad ostalih odjela

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Ul. Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec ili na email: voda@medjimurske-vode.hr, s naznakom za koje radno mjesto se kandidira, do 23.05.2023.

Za odabir kandidata koji zadovoljavaju uvjete može se provoditi dodatno testiranje o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

U skladu s politikom zaštite osobnih podataka Međimurskih voda d.o.o. sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog oglasa (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u roku od 18 mjeseci nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Skip to content