Aglomeracija Donji Kraljevec

U sklopu ”Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima Strukturnih fondova EU u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama u Kontinentalnoj Hrvatskoj” izrađena je 2016. godine studijska dokumentacija – Studija izvodljivosti i aplikacija za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova.

Sukladno Studiji izvodljivosti Aglomeracija Donji Kraljevec teritorijalno zauzima naselja općine Donji Kraljevec (Donji Kraljevec, Donji Hrašćan, Hodošan, Palinovec, Donji Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju), općine Goričan (Goričan) i grada Preloga (Čehovec), a nastala je spajanjem preliminarnih aglomeracija Donji Kraljevec, Goričan i dijela preliminarne aglomeracije Donja Dubrava (naselje Čehovec).

Slika: Karta obuhvata konačne aglomeracije Donji Kraljevec

Postojeće stanje

Na području aglomeracije Donji Kraljevec izgrađena je razdjelna kanalizacijska mreža (sanitarna i oborinska) u svim naseljima općine Donji Kraljevec (osim samog naselja Donji Kraljevec) i naselju Čehovec (s područja grada Preloga) dok je u naselju Donji Kraljevec izgrađena kanalizacija mješovitog tipa i istom je osiguran gravitacijski režim tečenja po cijelom području naselja. U naselju

Goričan do sad nije bila izgrađivana kanalizacijska mreža. Na kanalizacijsku mrežu u naseljima općine Donji Kraljevec trenutno je spojeno 62% kućanstava, a u naselju Čehovec 70%.
Na područjima bez izgrađenog sustava odvodnje i na područjima gdje je sustav odvodnje izgrađen, ali još nisu priključeni svi stanovnici, otpadne vode ispuštaju se u septičke jame, direktno u otvorene vodotoke ili cestovne jarke što u konačnici negativno utječe na kvalitetu podzemnih voda (razina podzemne vode je, ovisno o lokaciji, na dubini od oko 1,5 do 2,0 m ispod površine terena). Postojeće septičke jame su često poddimenzionirane ili nepravilno izvedene pa dolazi do izlijevanja otpadnih voda po površini i infiltraciji u podzemlje.

Slika: Postojeći sustav javne odvodnje na području aglomeracije Donji Kraljevec
Pročišćavanje otpadnih voda provodi se na izgrađenom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Donji Kraljevec, kapaciteta 4.500 ES, II. stupanj pročišćavanja, s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u potok Bistrec – Rakovnicu.
Slika: Postojeći UPOV Donji Kraljevec

Planirano stanje

Za cjelokupnu aglomeraciju Donji Kraljevec izrađena je kompletno potrebna projektna dokumentacija te su ishođeni svi potrebni akti za gradnju. Izrađena je i studijska dokumentacija (Studija izvodljivosti i aplikacija, 2016.) i novelacija studijske dokumentacije (novelacija Studije izvodljivosti i aplikacije, 2021.). Kompletna studijska dokumentacija je spremna za pregled, a eventualno potrebno usklađenje iste će biti izvršeno nakon što budu poznate programske smjernice novog programa EU za novo programsko razdoblje (2021 – 2027). Također je izrađena kompletno potrebna dokumentacija za provedbu predviđenih postupaka javne nabave za provedbu projekta.

Predvidiva vrijednost projekta iznosi cca. 154 mil. kn (uključivo i nepredviđeni troškovi u visini 10%).

Projekt aglomeracije Donji Kraljevec će se odvijati kroz realizaciju slijedećih komponenti:

 • Komponenta 1: Sustav vodoopskrbe – Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda, planirane duljine cca. 9,4 km
 • Komponenta 2: Sustav odvodnje otpadnih voda
  • izgradnja kanalizacijskih cjevovoda ukupne planirane duljine cca 23 km (19 km gravitacijskih cjevovoda i 4 km tlačnih cjevovoda), 8 novih crpnih stanica i 1 retencijski bazen
  • rekonstrukcija cca. 5,5 km i sanacija cca. 4,4 km mješovite kanalizacije u Donjem Kraljevcu, te rekonstrukcija 8 postojećih crpnih stanica
 • Komponenta 3: Uređaj za pročišćavanja otpadnih voda – nadogradnja postojećeg UPOV-a iz 4500 ES na konačnih 9000 ES i nadogradnja sa III. stupnjem pročišćavanja
 • Komponenta 4: Oprema za održavanje sustava odvodnje
 • Komponenta 5: Stručni nadzor
 • Komponenta 6: Upravljanje projektom
 • Komponenta 7: Informiranje i vidljivost
 • Komponenta 8: Ostali prihvatljivi troškovi

Slika: Planirana izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje  na području aglomeracije Donji Kraljevec

Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na centralnom UPOV-u Donji Kraljevec, s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u potok Bistrec – Rakovnicu.
Slika: Pregledna situacija UPOV-a (Izvor: Izgradnja uređaja za pročišćevanje otpadnih voda Donji Kraljevec s rekonstrukcijom pristupne prometnice, Idejni projekt – Izmjena i dopuna, AT Consult d.o.o., Varaždin, listopad 2020).
Slika: Dogradnja polja za ozemljavanje mulja na lokaciji UPOV-a Donja Dubrava za aglomeracije Podbrest i Donji Kraljevec (Izvor: Idejni projekt „II. faza polja za ozemljavanje mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Donja Dubrava” (Hidroprojekt-Ing d.o.o. Zagreb, srpanj 2020.)

Osnovni cilj provedbe ovog projekta je zaštita okoliša, uz poštivanje načela održivog razvoja i ispunjavanje uvjeta i cilja pravovremenog usklađivanja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) te cilja usklađenosti s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Za sve komponente projekta su provedene odgovarajuće procedure procjene utjecaja na okoliš te ishođena valjana rješenja nadležnih tijela. Tijekom izgradnje i eksploatacije se osiguravaju ciljevi zaštite okoliša uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša. Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smanjuje se onečišćenje okoliša kroz kontrolirano prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije. Zbog povećanja kvalitete vode u okolišu (površinske, podzemne) očekuju se slijedeće koristi u okolišu: unaprjeđenje bioraznolikosti područja, unaprjeđenje zdravstvenih uvjeta, očuvanje vizualnih vrijednosti krajolika, očuvanje i unaprjeđenje kvalitete podzemnih voda. Izgradnjom i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe smanjuju se gubici vode.

Ciljana skupina projekta na području javne vodoopskrbe su stanovnici koji su danas priključeni na sustav javne vodoopskrbe. Na području javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda su ciljana skupina stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje na području projekta te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na novi i/ili rekonstruirani sustav odvodnje. Provedbom projekta doprinosi se ispunjenju zahtjeva EU Direktiva te podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Skip to content