Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave

Međimurske vode d.o.o., kao Naručitelj, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja sustava odvodnje naselja Štrukovec , II. etapa- 1. faza aglomeracije Mursko Središće – 1. dio, evidencijski broj nabave M-35/2023.

Poziv na prethodno savjetovanje

Dokumentaciju o nabavi

Troškovnik

Skip to content